ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ.ರಾಮಪ್ಪ

ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾವಿಭಾಗ

ಡಾ. ಬಿ. ಗಣಪತಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

ಡಾ. ಕೆ. ಅಂಜನಪ್ಪ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ., ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ನೆಟ್

ಕು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ.ಎಲ್.ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಎ

ನಂದನ್ ಎನ್ ಜಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಎ

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಕೆ. ನಟರಾಜ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ

ಕು. ಶಾಲಿನಿ.ಬಿ.ಯು

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಎ

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ.ಬಿ.ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ., ಬಿ.ಎಡ್, ಕೆ.ಸೆಟ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಮಲ್ಲೇಶಿ ನಾಯ್ಕ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಕಾಂ., ಎಂ.ಫಿಲ್

ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್.ಜಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಕು. ರಕ್ಷಿತಾ.ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಕು. ಸರ್ವಶ್ರೀ.ಎಂ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಕು. ಚೈತ್ರ.ಹೆಚ್.ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಕು. ಅಭಿಲಾಶ ಎಸ್ ಪ್ರಭು

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಕು. ರಮಾ.ಎಂ.ಎಸ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಕು. ಸೌಜನ್ಯ.ವಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಕು. ನವ್ಯಶ್ರೀ ಪಿ ಕಶ್ಯಪ್

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ ಗೌಡ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಕಾಂ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ಬಿ.ಟಿ.ರಾಮಪ್ಪ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ

ಕು.ರಂಜಿತ.ಟಿ.ಕೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಟಿ.ರಮೇಶ್

ಸಹ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್

ಚೇತನ ಯು ಸಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ ಎ

ಅಪೂವ೯ ಜಿ ಬಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ ಎ

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ಆರ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಎಂ.ಎ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ., ಕೆ.ಸೆಟ್

ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಚ್ ಯು

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ

ಎಂ ಎ, ಕೆಸೆಟ್

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ.ಎನ್.ಟಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಎ

ಶ್ರೀ ಸುದೀಪ್.ಡಿ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್, ಕೆ.ಸೆಟ್

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ಹೆಚ್. ರಾಜಶೇಖರ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ

ಡಾ. ಗೌರೀಶ್.ಎ

ಉಪನ್ಯಾಸಕ

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ದಿವ್ಯಮಣಿ.ಬಿ.ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೆ.ಸೆಟ್

ಪ್ರೊ. ಜೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೋಮಯಾಜಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ಎಂ.ನಾಗರಾಜ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ

ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಆರ್ ಕನ್ನಂತ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಪಿ .ಜಿ . ಡಿ - ಐ .ಯೆಸ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗ

ಕೋಲಿನ್ ಮರಿಯಾ ಪಿಂಟೋ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಎಂ.ಸಿ.ಎ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಅನುದೀಪ.ವೈ.ಎಸ್

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ

ಎಂ.ಎಲ್.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ., ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ., ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ನೆಟ್., ಕೆ.ಸೆಟ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನನ್ಯ.ಕೆ

ಸಹಾಯಕರು

ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಶರತ್.ಟಿ.ಆರ್

ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್., ಕೆ.ಸೆಟ್

ಎಂ.ಕಾಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್

ಎಂ.ಕಾಂ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ.ಬಿ.ಎನ್

ಎಂ.ಕಾಂ., ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ನೆಟ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಷಾ.ಕೆ.ಎಸ್

ಎಂ.ಕಾಂ., ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ನೆಟ್

ಕು. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ.ಕೆ.ಆರ್

ಎಂ.ಕಾಂ

ಕು. ಅನುಪಾ.ಕೆ.ಎಂ

ಎಂ.ಕಾಂ

ತುಂಗಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ.ಕೆ.ಎಲ್

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ.ಕೆ.ಎಲ್

ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾವಿಭಾಗ

ಕು. ಪ್ರತೀಕ.ಕೆ.ಎ

ಎಂ.ಎ

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ನರೇಂದ್ರ.ಬಿ.ಎಸ್

ಎಂ.ಎ., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ., ಬಿ.ಎಡ್, ಕೆ.ಸೆಟ್

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್.ಎಂ

ಎಂ.ಕಾಂ., ಬಿ.ಎಡ್., ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ. ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ., ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ನೆಟ್., ಕೆ.ಸೆಟ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್.ಎಸ್

ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಬಿ.ಎಡ್., ಕೆ.ಸೆಟ್

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಜಯಾನಂದ.ಎನ್.ಟಿ

ಎಂ.ಎ

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ವಿಕ.ಜಿ.ಪಿ

ಎಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಕು. ರಜನಿ.ಎ.ಟಿ

ಎಂ.ಎ

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತ.ಟಿ.ಎಲ್

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ.ಎಂ.ಎಸ್

ಬಿ.ಎಡ್

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕ್

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಬಾ.ಕೆ.ಜಿ

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್, ಬಿ.ಎಡ್

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಕು. ಕವನ.ಎಸ್

ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಕು. ಅಂಕಿತ ಆರ್ ಕೆ

ಎಂ ಕಾಮ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

ಕು. ಸ್ವಾತಿ ಕೆ ಪಿ

ಎಂ ಎಸ್ಸಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಕಛೇರಿ ಪೋಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ.ಎಸ್

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಮಂಜಪ್ಪ

ದ್ವಿ.ದ.ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ಸ್ವಾಮಿ

ದ್ವಿ.ದ.ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್

ಅಟೆಂಡರ್

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸುರೇಶ

ರಾತ್ರಿ ಕಾವಲುಗಾರ

ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್.ಬಿ.ಹೆಚ್

ಪರಿಚಾರಕರು

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಚಿದಾನಂದ

ಪರಿಚಾರಕರು

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ವೈ.ಬಿ

ಆ.ಮಂ.ಸಹಾಯಕರು

ಕು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ.ಎಂ.ಕೆ

ಆ.ಮಂ.ಕ.ಸಹಾಯಕರು

ಕು. ಚೈತ್ರ.ಜೆ.ಎಸ್

ಆ.ಮಂ.ಕ.ಸಹಾಯಕರು

ಪೂರ್ಣೇಶ್.ಬಿ.ಸಿ

ಆ.ಮಂ.ನಾ.ದ.ನೌಕರರು

ಭರತ್ ಕುಮಾರ್

ಆ.ಮಂ.ನಾ.ದ.ನೌಕರರು

ರೇಖಾ

ಆ.ಮಂ.ನಾ.ದ.ನೌಕರರು

ಗಣೇಶ್ ಬಹದ್ದೂರ್

ಆ.ಮಂ.ನಾ.ದ.ನೌಕರರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

Recent Videos