ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

  • ವಿಳಾಸ: Tunga Mahavidyalaya , Anandagiri, Thirthahalli, Shivamogga - 577432.
  • ದೂರವಾಣಿ: 08182- 228262
  • ಇಮೇಲ್: [email protected]